1 min de citit
Dobândirea cetățeniei române

Condițiile de obținere a cetățeniei pentru persoana care:

  • s-a născut si domiciliază pe teritoriul României;
  • nu s-a născut in România, dar domiciliază pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani;
  • este căsătorită și conviețuiește cu un cetățean român si domiciliază in România de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei. 

Termenele de mai sus pot fi reduse până la jumătate în următoarele situații: 

  • solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internațional;
  • solicitantul este cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene;
  • solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • solicitantul a investit în România sume care depășesc 1.000.000 de euro.

Dacă solicitantul se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se va lua în calcul la stabilirea perioadei de mai sus.

Pentru obtinerea cetateniei române, trebuie efectuate următoarele demersuri:

Cererea de acordare a cetăţeniei române se depune la Autoritătea Naţionala pentru Cetăţenie din Bucureşti. Cererea trebuie depusa personal. In situația in care persoana, din motive independente de voința ei, nu se poate prezenta personal, va obține o aprobare scrisă de la autoritate pentru ca documentele să fie depuse prin mandatar cu procură autentificată la notar.

Comisia pentru cetățenie va verifica îndeplinirea condițiilor necesare acordării cetățeniei române, respectiv: 

  • dacă persoana a împlinit 18 ani, 
  • daca are asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă, 
  • dacă nu a fost condamnata în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care o face nedemna de a fi cetățean român. 

În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai sus, comisia va stabili programarea persoanei la interviu în termen de maximum 6 luni. 

In situația în care persoana care a solicitat acordarea cetăţeniei este cercetată într-o cauză penală, Comisia poate dispune suspendarea procedurii de acordare a cetăţeniei până la finalizarea acelei cauze. 

În cadrul interviului, comisia verifică dacă persoana cunoaște limba română (scris și citit), dacă posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească pentru a se integra în viața socială din România precum și dacă cunoaște prevederile constituției României și imnul național.

Daca solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va întocmi un raport în care va menţiona întrunirea condiţiilor legale pentru acordarea cetăţeniei române.

În situația în care Preşedintele apreciază ca sunt îndeplinite condițiile legale privind acordarea cetățeniei, va emite ordinul de acordare a cetăţeniei române.

În termen de maximum 6 luni de la data comunicării ordinului de acordare a cetăţeniei române, persoana căreia i s-a acordat cetăţenia română trebuie sa depuna jurământul de credinţă faţă de România. În cazuri temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit o singură dată.

Certificatul de cetăţenie română, va fi emis dupa depunerea jurământului.

In situatia in care persoana nu va depune jurământul, aceasta nu va avea posibilitatea de a obtine cetatenia romana, situatie ca va conduce la anularea tuturor demersurile efectuate in acest sens.

In situatia in care, din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice, persoana nu poate depune juramantul, aceasta va obţine cetăţenia română la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Imposibilitatea de prezentare va trebui dovedita înscrisuri medicale.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru acordarea cetățeniei, precum şi în cazul nepromovării interviului ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susținerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie respingerea cererii.

În situația în care președintele apreciază ca fiind întemeiat raportul privind respingerea cererii de acordare a cetățeniei precum și în situația în care apreciază ca fiind neîntemeiat raportul privind admiterea cererii, acesta va emite un ordin de respingere a cererii de acordare a cetățeniei. 

Ordinul va putea fi atacat în termen de 15 zile de la data comunicării la Secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București. Hotărârea Tribunalului București va putea fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.