2 min de citit
Condiții speciale de acordare a cetățeniei române

Pe lângă procedura standard de obținere a cetățeniei române, sunt prevăzute și trei situații speciale, prin care cetățenii străini sau apatrizii pot obține cetățenia română fără a fi condiționați de domicilierea pe teritoriul României sau căsătoria cu un cetățean roman. De asemenea, în aceste situații, solicitantul nu trebuie nici sa cunoască limba română sau alte componente ale culturii sau civilizației românești.


Performanțe deosebite în domeniul sportului

Cetățenia română poate fi acordată la cerere persoanei care a reprezentat România în loturile naționale în conformitate cu reglementările statutare ale Federației Sportive Internaționale la care România este afiliată.

Cererea de acordare a cetățeniei române se depune la Ministerul Tineretului și Sportului, aceasta fiind singura care poate formula propuneri privind acordarea cetățeniei române în aceste condiții.

În situația în care Ministerul Tineretului și Sportului apreciază solicitarea ca fiind întemeiată, acesta va înainta cererea către Comisia pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Comisia pentru cetățenie va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile cu privire la acordarea cetățeniei, respectiv dacă solicitantul dovedește loialitate față de statul român, dacă solicitantul nu a întreprins acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale, dacă solicitantul a împlinit vârsta de 18 ani precum și dacă solicitantul a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român.

În situația în care Comisia apreciază că nu sunt îndeplinite condițiile privind acordarea cetățeniei, aceasta va întocmi un raport pe care îl va înainta către președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie. 

Dacă președintele apreciază ca fiind întemeiat raportul comisiei, acesta va emite un ordin de respingere a cererii de acordare a cetățeniei. Ordinul va fi comunicat solicitantului precum și Ministerului Tineretului și Sportului. 

Ordinul poate fi atacat în termen de 15 zile de la data comunicării la Secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București. Hotărârea Tribunalului poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București.

Însă, in situația în care se constată că sunt îndeplinite condițiile de mai sus, Comisia pentru cetățenie va întocmi un raport care va fi înaintat către Ministerul Tineretului și Sportului.

Ulterior, Ministerul va propune Guvernului acordarea cetățeniei române solicitantului. Cetățenia va fi acordată printr-o hotărâre de guvern care se va publica în monitorul oficial. 

În termen de 6 luni de la publicarea hotărârii, solicitantul este obligat să depună jurământul de credință față de România. După depunerea jurământului, Comisia eliberează certificatul de cetățenie română, acesta fiind momentul la care solicitantul dobândește efectiv cetățenia română.


Protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești

In ceastă situație, cererea de acordare a cetățeniei se depune personal la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe teritoriul căruia solicitantul își are domiciliul. 

Daca solicitantul nu se poate deplasa personal, din motive justificate, cererea poate fi depusa prin mandatar cu procură specială autentificată la notar.

In situația în care cererea a fost depusă la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, Comisia pentru cetățenie va solicita Ministerului Afacerilor Externe un punct de vedere cu privire la îndeplinirea de către solicitant a condiției speciale privind obținerea cetățeniei.

În situația în care cererea a fost depusă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, acestea din urmă vor emite un punct de vedere cu privire la îndeplinirea condițiilor de către solicitant.

Atât punctul de vedere cât și cererea solicitantului vor fi trimise către Autoritatea Națională pentru Cetățenie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

Procedura de verificare a cererii precum și toate etapele ulterioare sunt aceleași ca și în cazul solicitării acordării cetățeniei pentru performanțe deosebite în domeniul sportului.


Cetățenia de onoare

Cetăţenia română cu titlu de "cetăţenie de onoare" se poate acorda cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie, pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, la propunerea Guvernului. 

Solicitarea Guvernului este supusa la vot in Parlamentul României. 

În situația în care Parlamentul aprobă cererea de acordare a cetățeniei, persoana în cauză va primi cetățenia de onoare fără a fi necesară vreo altă formalitate în acest sens. 

Persoanele care au dobândit cetăţenia de onoare se bucură de toate drepturile civile şi politice recunoscute cetăţenilor români, cu excepţia dreptului de a alege, de a fi ales şi de a ocupa o funcţie publică.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.